Komplexní hospodaření

Agrokomplex Šumava je tvořen majetkově propojenou skupinou společností, která sleduje společný cíl – komplexní integrovaný systém hospodaření v horské a podhorské části Šumavy při respektování základních přírodních, ekonomických a sociálních zákonitostí.

Ekologický přístup

Veškerá hospodářská činnost je realizována v souladu s legislativními normami a v úzké součinnosti s místními orgány státní správy a ochrany přírody. Uskupení Agrokomplex Šumava uplatňuje hospodářské postupy, které jsou blízké přírodě a jejichž cílem je zajistit ekologickou stabilitu obhospodařovaného území. Převážná většina zemědělské výroby je vedena v režimu ekologického zemědělství.

Struktura výroby

Klíčovým odvětvím naší činnosti je zemědělská prvovýroba, tj. pěstování tržních a krmných plodin, chov skotu a drůbeže. Nedílnou součástí námi provozovaného zemědělství je myslivost a rybářství.
Uskupení Agrokomplex Šumava je také zpracovatelem produktů zemědělské prvovýroby.
Zabývá se zpracováním jatečných zvířat, výrobou masa, zvěřiny, masných a zvěřinových výrobků.
Skladováním obilovin, řepky, konzumních brambor, výrobou krmných směsí a polotovarů z brambor a obchodem s těmito komoditami a hospodářskými potřebami.

Udržitelné zemědělství

Naším cílem je dosažení energetické soběstačnosti. Přebytky travní hmoty jsou zpracovány v bioplynové stanici na elektrickou energii, přičemž odpadní teplo je využito pro vytápění hal s odchovem drůbeže. Energetický potenciál OZE využívá 9 fotovoltaických elektráren výhradně instalovaných na střechách zemědělských objektů. Naše pozornost je zaměřena na efektivní zvyšování úrodnosti půdy organickým hnojením s využitím postupů precizního zemědělství. Společensky oceňovaná je údržba a tvorba krajiny rozsáhlou výsadbou dřevin na mezích, stráních, kolem vodotečí a cest.